Informacje dotyczące sprzedaży

1) Sprzedawcą jest Agnieszka Pyrzyńska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 851-189-17-77. Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy poprzez adres: ag.pyrzynska@gmail.com lub adres wskazany na fakturze załączanej do książki.

2) Cena książki wynosi 120 zł netto + 6 zł VAT (stawka 5%), łącznie 126 zł (brutto).

3) Koszt przesyłki książki wynosi 18,00 zł (brutto).

Przesyłka jest dokonywana paczką Poczty Polskiej. Cena przesłania większej liczby książek może zostać uzgodniona oddzielnie. Na terenie miasta Poznania możliwe jest ustalenie innego sposobu przesyłki. Prośba o kontakt pod wskazanym adresem elektronicznym.

4) Wyłącznym sposobem zapłaty ceny oraz kosztu przesyłki jest zapłata na rachunek bankowy: Agnieszka Pyrzyńska, nr rachunku 43 1020 4027 0000 1002 0041 2973. Podstawą przesłania książki jest zapłata całości należności, wraz z kosztami przesyłki, czyli 144 zł (brutto).

5) Książka zostanie wysłana w terminie do 10 dni roboczych od dnia wpłaty, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6) Dane osobowe kupujących są przetwarzane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji umowy oraz dla zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dodatkowe informacje dla konsumenta:

1) Konsument może składać reklamacje na adres: ag.pyrzynska@gmail.com lub na adres wskazany na fakturze załączanej do książki. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dniu od dnia otrzymania reklamacji, według wyboru konsumenta elektronicznie albo pisemnie, na wskazany przez niego adres.

2) Sprzedawca oświadcza, że zgodnie z prawem jest obowiązany dostarczyć książkę bez wad.

3) Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący wszedł w posiadanie książki lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego weszła w posiadanie książki.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres wskazany na fakturze lub pocztą elektroniczną na adres: ag.pyrzynska@gmail.com

Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dołączonego do przesłanej książki, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4) Uwzględniając ochronę autorskich praw majątkowych sprzedawcy, konsument traci prawo odstąpienia od umowy, jeżeli książka nosi znamiona jakiegokolwiek utrwalania lub zwielokrotniania, w tym kopiowania lub skanowania.

5) Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca kupującemu niezwłocznie wszystkie otrzymane od kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia książki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez kupującego w pierwotnej transakcji. Koszty zwrotu rzeczy ponosi kupujący.

6) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania książki z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, z zastrzeżeniem pkt 4.

Pobierz warunki sprzedaży